Skip to content
AX2A9168 (Copy)

Laboratori i Kimisë dhe Fizikës

Laboratori i Kimisë në shkollën tonë është i pajisur më të gjitha substancat, acidet, bazat, kripërat dhe reagjendet për identifikimin e substancave, për zhvillimin e reaksioneve dhe eksperimenteve që janë të parapara më planprogram mësimore për sëcilin vit shkollor. Laboratori i Kimisë siguron një mjedis dinamik të të mësuarit, i përqendruar tek nxënësit dhe i drejtuar nga kurrikulat. Ai është i rregulluar në mënyrë që udhëzimet dhe aftësitë laboratorike të mund të praktikohen në mënyrë të sigurtë dhe efektive. Laboratorët e dedikuar për shkencë të cilët përmbajnë pajisje dhe mjete shkencore nuk përdoren për aktivitete të tjera ose lëndë jo-shkencore. Pas shfrytëzimit mbetet i lirë për një periudhë të caktuar në ditë për pastrim të duhur.

Laboratoi i Kimisë është i pajisur me aparatura dhe enë laboratorike të nevojshme për të gjitha eksperimentet dhe reaksionet ,që i parasheh planprogrami. Të gjitha orët e Kimisë ku parashihet zhvillimi i eksperimenteve dhe reaksioneve mbahen në laborator. Laboratori i Fizikës gjithashtu është i pajisur me të gjitha mjejtet e nevojshme për zhvillimin e njësive mësimore të cilat kërkojnë zbatim të njohurive në praktikë. Aktivitetet që zhvillohen në laboratorin e Fizikës në kuadër të shkollës sonë janë: matja e gjatësisë së trupave me anë të metrit; me anë të kronometrit përcaktohet matja e orës dhe shëndrrimi i sekondës në minutë dhe orë. Me anë të dinamometrit përcaktohet forca dhe pesha e trupave; me anë të rrafshit të pjerrët përcaktohet koeficienti i fërkimit; me anë të menzurave përcaktohet koeficienti i viskozitetit të lëngjeve; barometri përcakton shtypjen atmosferike. Ndërsa, përmes higrometrit përcaktojmë lagështinë e ajrit. “Pa laboratorë, njerëzit e shkencës janë si ushtarë pa armë”.

AX2A9162 (Copy)AX2A9162 (Copy)
AX2A9165 (Copy)AX2A9165 (Copy)
AX2A9168 (Copy)AX2A9168 (Copy)
AX2A9194 (Copy)AX2A9194 (Copy)
AX2A9196 (Copy)AX2A9196 (Copy)
AX2A9204 (Copy)AX2A9204 (Copy)
AX2A9205 (Copy)AX2A9205 (Copy)
AX2A9207 (Copy)AX2A9207 (Copy)
AX2A9211 (Copy)AX2A9211 (Copy)
1 (1)1 (1)
1 (2)1 (2)
1 (3)1 (3)
1 (4)1 (4)
1 (5)1 (5)