Skip to content
13-1-min

Niveli i Mesëm i Ulët

Programi ynë shkollor për Nivelin e Mesëm të Ulët është i dizajnuar për të mbështetur rezultatet e të nxënit nga arsimi fillor. Qëllimi kryesor është të konsolidohen tek nxënësit themelet për të mësuar gjatë gjithë jetës dhe të zhvillohet aspekti njerëzor tek ata, shtylla këto mbi të cilat shtrihen mundësitë e mëtejme.
Nivelin e mesëm të ulët e përbëjnë klasët 6-9 dhe për dallim nga ciklet e mëparshme në këtë cikël nxënësit njihen më shumë lëndë të reja dhe po ashtu sistemi i mësimit dallon pasi që në këtë nivel për secilën lëndë do të kenë mësimdhënës të ndryshëm.