Skip to content

Apliko Tani

Shënim:

Nëse nxënësi regjistrohet në mes të semestrit, përveç dokumenteve të lartpërmendura, duhet të sjellë edhe fletën e transfertës nga shkolla e mëparshme. Nëse nxënësi e ka kryer klasën e mëparshme jashtë Republikës së Kosovës, ai/ajo duhet të vërtetojë certifikatën në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, sipas legjislacionit në fuqi.

Informacion shtese:
Të gjitha dokumentet e nevojshme duhet të plotësohen përpara nënshkrimit të kontratës, ndërsa aplikimet mund të pranohen edhe pa dokumente të kompletuara.